Page 1 - Heins Sliedrechtse gezinnen
P. 1

ffEZINNEN VAN

               SLIEDRECHT

               17~ f.?~uw.

                                            ...".;,/JI"''''\'

                                         ,._,' ~,r:{.,..."

                                      blz.        f

 1. Weren-k,,"rtjr! van Slierfrpcht                 2
       "'p.gwiizl'ren aFknrtingen               :3
                                   ~, 5
 ? MBnl!- pn vr'luw,'nnampn in cilFprstlil              7-16U
 3. Gezinnen-liist                        201-218
 4. Our1erp. rp:::qr:vnn5 inwon? r s , v= r:pond Lriq en , pnz- 7.31-7.1'1
 5. 8ijzonnr::r-hpr!'-n der ambachten, en buitF.!ngp-bieden   7.61-7.A<\
 6. WprRn-kronipk
 7. nkten in voq~lvJucht                     301
 8. SibbpstaatJns (stamboonnj~s)                 A01-418

 9. Klapp~rs ap de vo~r-namen
10. Klaoper op rfn achternamp.n.

    JAmmer genoeg w~r:p.n er gep.n Kerkboeken van vóór 1700 voorhanden.   stambomen aan het licht  te brengen
    Daaron is netracht uit akten dD qpzinnen te acnterhalen. Or wens,     was de vraag: Wat voor  een dorp
was niet d~ anigp bewengreden va', dit ondorzoek. Minstens zo bplan~r~k
liJa 5 Slinrlrp~ht. hoe leefd" ~en.

    Hoewel het qemis van O~"D- en Trouwbneken meer work betekent, heeft dit niet kunnen nverhalen tot het
voornAmen dan m;"r een h~lf onrferzop.k te doen. Het rloplwit hlijFt nn~ tplkpn~: alle onzinnp" vnn de 17e eeuw

aan hat licht te brengen. n~zp maal waren er echter andere omst8ndigheien die tot afbrrken der navorsingen

noopten. liet ambacht ~n"ldw~k is niet q~daHn, noch rle tËstamenten, dp hogere rechtspraak, Crayesteyn, enz.
n~ g~dachte, om ie gr-gevpns op te b~rgen tot h"t onderzoek hervat kan worden, is niet opgevolgd, omdat zij
in die tusRPntnd uerlorpn zouden kunnen gaan. Vandaar deze uitgave, in kleine ~~rspreiding; een klad-uitgave,
ten tpkr-n waarvan hieronrfer een K is g~steld. !IRt ono"rzopk stn~t in de Kinderschoenen, zn men wil. Moge
deze kl;,fi·1ertoch al qoerls u Lt us rke n , is de w"ns v a n df' sam e n s t n lLn r ,

K                                                     februari 1988.

 \.~

         \"

CIITSf·:N
Fit.,.
   1   2   3   4   5   6