Page 3 - Samenstelling kerkeraad Oud Alblas
P. 3

Een weynich daer nae heeft Jan Woutersz slJne reeckeninge
van de onfangen in de kerk gedaen. En is bedanckt.

1663 Is eene nieuwe verkiesinge der kerckeraed gedaen,

in plaetse van Jan Aertsz van Loopick ouderling is

Dierck Wouter .... En in plaetse van Aert Leenderts

diacon is vercoren Cornelis Cornelisz de Haen

En op den 11 Maarty .

Op den 19 May heeft Pleun Andries sijne reeckeninge van
de Maant cedulle, ende Aert Leenderts van uyt en ontfangh
in de kerck gedaen, en zijn bedanckt.

1664 is eene nieuwe verkiesinge der kerckeraed gedaen. Is in
     plaets van Bastiaen Eeuwitten ouderling vercoren
     Anteunis ...Starrenborg. Ende in plaetse van .....
     diacon vercoren Simon Dirycksz.
     En sijn op den 29 Nov in hare diaken befestigt.

Op den 29 Maert heeft Jan Wouters sijne reeckeninge van
de Maan cedulle, de .... Cornelis van sijna ontfanck in
de kerk gedaen. En sijn bedanckt.

1665 Is eene verkiesinge der kerkeraeds gedaen, ende is in de
     plaets van Wouter Willems ouderling vercoren ....Woutersz
     ende van Cornelis Ariens de Haen diacon vercoren Pieter
     Pietersz Muylwijck Ende zijn op den ....befestigt.

Op den 23 .... heeft Aert Leendertsz sijne reeckeninge van
de maan cedulle ende Cornelis Ariens de Haen van uyt ende
ontfanck in de kerck gedane, Ende sijn bedanckt.

1666 is eenen verkiesinge der kerckeraeds gedaen ende is in
     plaets van Theunis Pieters Hoogenwerf ouderling vercoren
     Cornelis Ariens. Ende voor Simon Dircsen diacon Cornelis
     Ariens Vasels. Ende sijn op den 10 september befestigt

Op den 8 April heeft ...Cornelisz Grave sijne reeckeninge
van maan cedulles ende Simon Dircsen van de ontfanck in
de kerk gedaen En sijn bedankt.

1667 in eene nieuwe kerckeraedt vercoren in plaetse van
     Willem Wouterus ouderling Dirck Aeldertsz ende in plaetse
     van Pieter Pietersz Muylwijck diacon Geerit Steuy.
     Ende zijn op den 20 ... befestigt

Op den 19 May heeft Cornelis Ariens de Haen bijde reecke-
ninge van de maan cedulle gedaen, ende is bedanckt.
   1   2   3   4   5   6   7   8