Page 5 - Samenstelling kerkeraad Oud Alblas
P. 5

1673 is eene nieuwe kerkeraed vercoren in plaetse van de
     sierman Willemsz. Schop ouderl. Jan Aerts Lopick
     ende in plaetsè van Cornelis Willemsz. diacon
     Pieter Theunisz. Hogerwerff ende sijn op den 28 Maij
     hier door de trouble onser doode uytgestelt sijnde,
     befestigt.

   Op den 21 December heeft Cornelis Nanninghsz Cort van
   ...... de maan cedulle sijne reeckeninge gedaen. Ende
   is bedanckt.

1674 Op den 18 Januarij heeft Corn. Willemsz. Grooteboer
     sijne reeck. vande ontfanck inde kerk gedaan en is be-
     dankt.

   Op den 27 Maij is Willem Willemsz. Bras tot ouderlingh
   Arien Ariensz. den Jonge tot diaken alhier bevesticht.

1675 Op den 17 Januarij heeft Cornelis Willems Grooteboer
     sijne reeckeninge van de maan cedulle ende Cornelis
     Dirycs Kalis sijne reeckeninge vande ontfanck inde kerk
     gedaen en sijn bedankt.

   Op den 3 junij sijn alhier in der kerkendienst bevestigt:
   Cornelis Ariens den Haan tot ouderlingh
   Bastiaen Dirixsz Calis tot diaken.
   Op den 27 decemb. heeft Cornelis Dircxsz. Calis sijnen
   reeckeninge gedaen van de Maan cedulle ende Pieter Theu-
   nisz. Hogerwerff van sijnen ontfang in den kerk en sijn
   bedankt.

1676 Op den 19 April sijn Jan Wouters in plaetse   van Willem
     Willemsen tot ouderlingh ende Arien Ariensz van ... in
     plaetse van Gerit Ariens Jonge tot diacon  in hare resp.
     diensten ingezegent.

   Op den 16 Xber (=december) hebben Pieter Theunis Hoger-
   werf vande maancidulle ende Arien Ariensz. van den
   ontfangh in de kerk, reeckeninge gedaen en sijn bedankt.

1677 Op den 28 marty (=maart) sijn Heijmen Corn. Sterrenborch
     tot ouderlingh ende Egbert Bastiaense tot Diaken aange-
     stelt.

   Gerardus Croese.

   Wanneer ick hier den 20 Jul ij bevestight w i er-d , vond ik

   in den kerkesdienst

1678 Jan Woutersen Bras en

   Heijmen Corn. Starrenburgh ouderlingen

   Arijen Arijense vande Coijck

   Egbert Bastiaanse diaconen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10